Garantijas

Interneta veikalā www.1shop.lv precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija (garantijas apkalpošana, garantijas remonts). Garantijas termiņš tiek norādīts garantijas talonā (parasti garantija terniņš ir no 12 līdz 60 mēnešiem). Ja ražotājs precei noteicis garantijas termiņu, kas mazāks par diviem gadiem, Pircējam ir tiesības pieteikt prasījumu Pārdevējam par līgumam neatbilstošu preci vai pakalpojumu divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Lai izvairītos no pārpratumiem, iesakam uzmanīgi iepazīties ar preces lietošanas instrukciju. Garantijas talons ir spēkā tikai tad, ja tajā pareizi un skaidri norādīts: izstrādājums modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri saskatāms pārdevēja zīmoga nospiedums, pārdevēja un pircēja paraksts.
Aizliegts izdarīt jebkādas izmaiņas, izdzēst vai pārrakstīt garantijas talonā norādītos datus - šādā gadījumā talons tiek atzīts pār spēkā neesošu.

Interneta veikals www.1shop.lv sadarbojās ar vadošiem servisa centriem, kas nodrošina kvalitatīva remonta veikšanu visīsākjos termiņos.

Atteikuma tiesbas.
LR MK noteikumi par distances līgumu nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atgriezt preci pārdevējam. MK Noteikumu par distances līgumu mērķis ir pasargāt patērētājus no pirkumiem internetā, kad patērētājs, pasūtot preci nevar pirms iegādes pārliecināties, ka izvēlēta prece pilnībā atbilst patērētāja prasībām. Taču Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sestā daļa nosaka, ka patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

Patērētājs preci atgriež pārdevējam patstāvīgi vai veic kurjera pakalpojumu apmaksu, nodrošinot preces nogādāšanu drošā veidā, atbilstoši iepakojot un saglabājot tās sākotnējo stāvoki.
 
Normatīvie akti:
* Patērētāju tiesību aizsardzības likums (http://likumi.lv/doc.php?id=23309).
* MK 2006. gada 1. augusta noteikumi Nr. 631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” (http://likumi.lv/doc.php?id=141276).
* MK 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu” (http://likumi.lv/doc.php?id=62580).
 
Lai izmantotu atteikuma tiesības patērētājam nepieciešams iesniegt interneta veikalam www.1shop.lv rakstiski aizpildīto atteikuma veidlapu uz A4 lapas 14.dienu laikā no preces saņemšanas dienas. Atteikuma veidlapu var aizpildīt brīvā formā, norādot patērētāja vārdu, uzvārdu, preces iegādes datumu, apmaksas veidu, preces nosaukumu, modeli, iegādes summu un atteikuma iemeslu. Pieņēmot Jūsu atteikuma veidlapu, interneta veikals www.1shop.lv likuma noteiktajā laikā un kārtībā sniegs Jums rakstisku atbildi un pieņems no Jums preci. Interneta veikals www.1shop.lv patur tiesības atteikt izmantot pircēja atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumos, ja ir sabojātas preces plombas, ir saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Pirkuma līguma kopijas Interneta veikals www.1shop.lv neuzglabā. Līgumu noslēgšanas valodas: latviešu un krievu.
* Uz preces rezervāciju neattiecas distances līguma noteikumi, ja klients veic pasūtījumu bez piegādes un izvēlās iegādāties rezervēto preci mūsu tirdzniecības vietā. Pirms preces iegādes klientam ir iespēja preci pārbaudīt un pārliecināties par tās darbaspējām, kā arī par to, vai precei nav rūpniecisku defektu vai kādas citas neatbilstības.

Patīkamus pirkumus! Interneta veikals www.1shop.lv